1980 NSL | Newcastle United v Heidelberg United 3-1
1980 NSL | Newcastle United v Heidelberg United 3-1
Quality: sd